پرینترهای پرفراژ بانکی

Sp40 ,Pr9  Pr4sl ,Pb2  Pr2 ،pr4 ،sp40 ،sp40+ ،sedco ،wincor ،LQ2180